Projekt realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowa nr DOB-BIO7/07/02/2015.

 do 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki 2007-2013. Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Umowa nr 116/EWB/POKL/2.1.1/ UDA-POKL.02.01.01-00-552/13.

 do 

Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr UOD-DEM-1-325/001.

 do 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki. Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki 2007-2013. Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-24-018/12-00.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Dotacje na innowacje. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Umowa nr POIG.04.03.00-320/11-00.