Ekologia w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości

Ekologia w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki 2007-2013. Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Umowa nr 116/EWB/POKL/2.1.1/ UDA-POKL.02.01.01-00-552/13.

Beneficjent

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Udział środków UE

33 784,00 PLN

Okres realizacji projektu

Cel projektu

Celem projektu jest doradztwo i identyfikacja obszarów, w których należy przeprowadzić działania proekologiczne, określenie luk kompetencyjnych i ścieżki niezbędnych szkoleń proekologicznych, oraz szkolenia – wyposażenie pracowników w profesjonalną wiedzę dotyczącą ochrony środowiska i podniesienie świadomości ekologicznej.